MARUMO Kenichi
MARUMO Kenichi

President / Director
TAKAHASHI Yuka
TAKAHASHI Yuka

Web director
UCHIDA Yosuke
UCHIDA Yosuke

Editor
KAMIGAITO Shunsuke
KAMIGAITO Shunsuke

Editor / Writer
TAKIZAWA Marie
TAKIZAWA Marie

Markup Operator
TAKASU Miki
TAKASU Miki

Sales manager
NAKAI Airi
NAKAI Airi

Web designer
MUTO Miki
MUTO Miki

Editor / Writer
ICHIKAWA Akane
ICHIKAWA Akane

Editor / Writer
TSURUTA Hinata
TSURUTA Hinata

Editor / Writer
KAMIISHI Kaoru
KAMIISHI Kaoru

Editor / Writer
NAKAZATO Yohei
NAKAZATO Yohei

Editor / Writer